ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางรับฟังความคิดเห็น (จำนวนข้อมูลสอบถามที่มีในระบบถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 รวม 3 รายการ : การดำเนินงานตรวจสอบระบบทุกวัน)

 

http://qa.ict39.net/comment.php