การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  1. การขับเคลื่อนโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
  2. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
  3. การบริหารจัดการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
  4. การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  5. การมีส่วนร่วมจัดทำแผน 64
  6. จัดทำคำเสนอขอตั้งงประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565