ข่าวประชาสัมพันธ์
           แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1. ระบบแจ้งข่าวและการจัดการเอกสารผ่านเครือข่าย
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์  (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ)
  3. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (สำหรับโรงเรียนในสังกัด)