UPDATE 12/08/21

     ข้อมูลพื้นฐาน

01 : โครงสร้างหน่วยงาน
02 : ข้อมูลผู้บริหาร
03 : อำนาจหน้าที่
04 : แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาหน่วยงาน
05 : ข้อมูลการติดต่อ /แผนที่ตั้งหน่วยงาน
06 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

     การประชาสัมพันธ์

07 : ข่าวประชาสัมพันธ์

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 : Q&A (ถาม-ตอบ)
09 :  Social Network
     การดำเนินงาน
010 : แผนดำเนินงานประจำปี
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     การปฏิบัติงาน
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     การให้บริการ
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : E -Service
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 :

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน